ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP W KACZKACH ŚREDNICH
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Przebudowę budynku warsztatowo – dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastruktura towarzysząca.Drukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Przebudowę budynku warsztatowo – dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastruktura towarzysząca.

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Przebudowę budynku warsztatowo – dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastruktura towarzysząca.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zespół Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

Finansowanie: Budżet

Nr UZP: 501032-N2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-01-26 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-01-26 12:10:00

Miejsce złożenia oferty: siedziba zamawiającego pokój 20

Ogłoszono dnia: 2018-01-04 przez Jacek Glapa

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Przebudowę budynku warsztatowo – dydaktycznego wraz z
termomodernizacją i infrastruktura towarzysząca.
( zamieszczone w BZP w dniu 04.01.2018, nr ogłoszenia: 501032-N2018)
Zamawiający:
Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
W Kaczkach Średnich 62
62-700 Turek
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 Wojciech Targowski - tel. ( 063) 2898418.
· w zakresie merytorycznym:
1 Wojciech Targowski - tel. ( 063) 2898418
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.zsrkaczki.edu.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego
w pokoju 20.
Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości
składania ofert częściowych:
Przebudowę budynku warsztatowo – dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastruktura
towarzysząca. CPV – 4500000-7
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający dopuszcza składania
ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2018-08-31
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40.000,- zł (słownie:
czterdzieści tysięcy złotych 00/100 zł)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) - 60%
2 Gwarancja - 20%
3 Termin - 20%
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr
20 do dnia 2018-01-26 do godz. 12:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Kaczki Średnie dnia: 2018-01-04

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony